JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D - advokát

Advokát

Vzdělání

 • 2009 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
 • 2010 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)
 • 2012 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.)
 • 2015 Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Ing.)

Předchozí praxe

 • stážista na České inspekci životního prostředí
 • právník oddělení správního řízení odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra ČR
 • právník odboru právního a legislativního Národního bezpečnostního úřadu
 • advokátní koncipient
 • asistent soudce

Členství v profesních organizacích

 • Česká advokátní komora
 • Česká hospodářská komora
 • Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Publikační činnost

 • Otázka postupu obecních úřadů při oznamování pozbytí řidičského oprávnění v souvislosti s dosažením celkového počtu 12 bodů řidičem, jenž je osobou neznámého pobytu - www.elaw.cz, 9. 5. 2010.
 • Možnosti odebírání akademických titulů za platné právní úpravy - www.epravo.cz, 24. 6. 2010.
 • Právní relevance rozhodnutí o odmítnutí registrace občanského sdružení, jež bylo vydáno po uplynutí lhůty 10 dnů od zahájení řízení o registraci občanského sdružení - www.epravo.cz, 13. 7. 2010.
 • Nešťastná změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - České právo životního prostředí 2010, roč. 2010, č. 27, s. 96-100. ISSN 1213-5542.
 • Opravdu nelze účinně řešit postih právnických osob za jednání, jež u fyzických osob zakládá jejich trestněprávní odpovědnost, prostředky správního práva? Právní rozhledy, 2011, 3: s. 90-101. ISSN 1210-6410.
 • Základní charakteristika depozitně refundačních systémů - Odpady 4/2015. ISSN 1214-9772.
 • Limity oprávnění jízdy na koni v lese podle lesního zákona (ve spoluautorství) - Právní rozhledy, 15-16/2015. ISSN 1210-6410.
 • Základní instituty ochrany utajovaných informací v ČR - Správní právo Ročník L, číslo 5/2017. ISSN 0139-6005.
 • Deliktní odpovědnost právnických osob v ochraně životního prostředí. Praha. 2012. Disertační práce. Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze.
 • Institucionální zajištění ochrany utajovaných informací v ČR - Správní právo Ročník LI, číslo 3/2018. ISSN 0139-6005.
knihovna

Právní služby

V oblasti občanského práva a rodinného práva

 • poradenství a rozbory ve věcech občanskoprávních a rodinného práva
 • řešení sporů na ochrana osobnosti
 • příprava, rozbory a kontrola kupních smluv, smluv o dílo, nájemních smluv, darovacích smluv a dalších smluvních typů, včetně změn, ukončení a zajištění těchto smluv
 • pomoc s převody nemovitostí, zřizováním věcných břemen a nájmy bytů
 • příprava a kontrola podání v civilním řízení
 • příprava a kontrola podání v řízení o rozvod manželství, v řízení o vypořádání společného jmění manželů, v řízení ve věci výchovy, výživy a styku s nezletilými
 • zastupování v řízení před soudy, rozhodčími soudy, katastrálními úřady a jinými orgány státu v občanskoprávních věcech
 • zastupování v řízení před soudy ve věcech rodinného práva

V oblasti obchodního práva

 • poradenství a rozbory ve věcech obchodněprávních
 • zakládání a změny obchodních korporací
 • příprava, rozbory a kontrola smluv uzavíraných mezi podnikateli nebo mezi podnikatelem a spotřebitelem
 • příprava, rozbory a kontrola obchodních podmínek
 • řešení problémů nekalé soutěže
 • příprava a kontrola podání v civilním řízení v obchodně právních věcech
 • zastupování v řízení před soudy, rozhodčími soudy, katastrálními úřady a jinými státními orgány v obchodně právních věcech
 • zastupování před soudy a rozhodčími soudy ve sporech mezi podnikateli
 • zastupování podnikatele před soudy a rozhodčími soudy ve sporech mezi podnikatelem a spotřebitelem
 • zastupování spotřebitele před soudy a rozhodčími soudy ve sporech mezi podnikatelem a spotřebitelem
 • přizpůsobení se nařízení GDPR pro OSVČ a obchodní společnosti

V oblasti pracovního práva

 • poradenství a rozbory ve věcech pracovněprávních
 • příprava, rozbory a kontrola pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
 • poradenství při změnách a ukončování pracovních poměrů
 • pomoc v případě diskriminace zaměstnance
 • řešení náhrady škody v pracovněprávních věcech
 • tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • příprava a kontrola podání v civilním řízení v pracovněprávních věcech
 • zastupování zaměstnavatele před soudy v pracovněprávních sporech
 • zastupování zaměstnance před soudy v pracovněprávních sporech

V oblasti trestního práva

 • poradenství a rozbory ve věcech trestněprávních
 • obhajoba v trestních věcech dospělých
 • obhajoba v trestních věcech mladistvých
 • náhrada škody vzniklé trestním stíháním
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • příprava a kontrola podání v trestním řízení
 • podávání trestních oznámení

V oblasti správního práva a práva životního prostředí

 • poradenství a rozbory ve věcech správněprávních
 • poradenství a rozbory ve věcech práva životního prostředí
 • poskytování právních služeb obcím, včetně přípravy, rozboru a kontroly návrhů nařízení obce a obecně závazných vyhlášek obce
 • příprava a kontrola podání ve správním řízení
 • příprava a kontrola podání v řízení před správními soudy
 • zastupování účastníka řízení v bezpečnostním řízení podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zastupování účastníka řízení v řízení o přestupku
 • zastupování účastníka řízení ve stavebním řízení
 • zastupování účastníka řízení ve vodoprávním řízení
 • zastupování účastníka řízení v živnostenském řízení
 • zastupování účastníka řízení v řízení o územním plánu
 • zastupování účastníka řízení v dalších typech správního řízení
 • zastupování v řízení před správními soudy

V oblasti exekuce, správní exekuce a výkonu rozhodnutí

 • zastupování věřitele při vymáhání pohledávek ve vykonávacím řízení a v exekučním řízení
 • zastupování dlužníka v exekučním řízení a ve vykonávacím řízení

V oblasti ústavního práva

 • poradenství a rozbory ve věcech porušování Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod
 • podávání ústavních stížností
 • zastupování před Ústavním soudem České republiky
knihovna

Ceník

Odměna advokáta

Advokát poskytuje právní služby především na základě hodinové sazby. Obvyklá hodinová sazba ve standardních případech činí 1.500 Kč. Mezi advokátem a klientem může být v dané věci sjednána také paušální odměna za poskytnuté právní služby. Odměna advokáta může být stanovena také na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) jako odměna mimosmluvní.

Fakturační údaje

JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D., advokát
IČ: 06317278
Číslo účtu: 01387278684/2700
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

knihovna

Kontakt

JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D., advokát
Sídlo: 2. května 7134, 760 01 Zlín
Tel.: +420 728 334 841
E-mail: pavelka@advokatpavelka.cz
ID datové schránky: hsqsqjj
IČ: 06317278
Ev. č.: ČAK 17721